16:33:27 | دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ | فارسی / انگلیسی | صفحه اصلی
 
نمایشگاه
نمایشگاه نقاشی منوچهر ملکشاهی
: عنوان
: نام هنرمند
93/03/11
: تاریخ اختتام
93/03/02
: تاریخ افتتاح
        نمایشگاه نقاشی                        

 منوچهر ملکشاهی                


افتتاحیه 2 خرداد1393 از ساعت 17 الی 21
نمایشگاه تا 11 خرداد 1393 از ساعت 10 الی 20 ادامه خواهد داشت.
 محل برگزاری فرهنگسرای نیاوان
گالری1
 
ادامه تصاویر